I. ПРЕДМЕТ
Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „КВАНТУМ СПОРТ” ЕООД, ЕИК: 205281222, седалище и адрес на управление гр.София 1407, район Триадица, бул. "Черни връх" № 158, електронна поща: online.bg@underarmour.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител/Клиент“), което използва Интернет сайта https://www.underarmour.bg  и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта“, „Уебсайта“).

Чрез достъпа и зареждането на Сайта и регистрирането на поръчка чрез него, Потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Информация относно КВАНТУМ СПОРТ :
Наименование: „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД
ЕИК: 205281222
Седалище и адрес на управление: гр.София 1407, район Триадица, бул. "Черни връх" № 158, online@eshop.underarmour.bg.
Данни за кореспонденция: гр.София 1680, район Красно село, бул. "България" № 58, вх. А, ап. 22 (Бизнес сграда Жаклин), електронна поща online@eshop.underarmour.bg
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

III. Съдържание на Общите условия:

www.underarmour.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД. Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД. „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД чрез “www.underarmour.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката, на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
Доставката на стоките е възможна само на територията на Република България, на посочения в поръчката адрес. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД чрез “www.underarmour.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. „КВАНТУМ СПОРТ “ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.underarmour.bg”.
Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „КВАНТУМ СПОРТ “ ЕООД чрез “www.underarmour.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента. „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД чрез “www.underarmour.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства относно заявката му.
„КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените от доставчици, както и промяна в дизайна на продуктите.
Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
Направеното категоризиране на артикулите по предназначение е примерно.
Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

IV. Права и задължения на страните:

1. „КВАНТУМ СПОРТ “ ЕООД се задължава:
•    да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;
•    да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока*.
*По време на сезонни разпродажби в онлайн магазина поръчките имат удължен срок на доставка. Средният срок на доставка през този период е до 7 работни дни, като в зависимост от натоварването и обема поръчки в някои случаи срокът на доставка е възможно да достигне до 14 дни.

Поради големия обем поръчки през тези периоди е възможно да не можем да изпълним доставката на всички поръчани от даден клиент стоки, като същият ще бъде уведомен за това. Също така е възможно доставката да бъде извършена на части, като в случай че доставката НЕ отговаря на условията за Безплатна доставка, клиентът заплаща само първата такса, а останалите доставки са за сметка на КВАНТУМ СПОРТ .
•    преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
•    гарантираме, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиентът се задължава:
•    да посочи имената си, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
•    да посочи единен граждански номер в случай, че желае да му бъде издадена фактура за направената покупка;
•    да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
•    да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
•    да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде извършена на части.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
•    доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
•    цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
•    при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адреса, от който са му изпратени същите за негова сметка.
„КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, в случаите в които клиентът е закупил продукт или продукти чрез услугата "Наложен платеж - Плащане при доставка" и е ползвал услугата "Преглед и Тест" предоставяни от куриерска фирма Speedy

При всички други случаи, разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.
Връщането се допуска при следните условия:
•    стоката е върната до адреса, от който е получена, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа точна банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
•    стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
В случай на рекламация съгласно чл. 32 от Закона за Защита на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС) и при изтичането на законоустановения 1-годишен срок от датата на закупуването на рекламираната стока, доказателствената тежест относно наличието, респ. липсата на претендираното несъответствие се носи от потребителя и същото следва да бъде установено по регламентирания в закона ред, а именно чрез експертиза в лицензирана лаборатория/институт.
Съгласно разпоредбите на ЗЗП, „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
„КВАНТУМ СПОРТ “ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
В случай, че клиентът желае да му бъде издадена фактура, той следва да отбележи това обстоятелство при генериране на поръчката, като отбележи полето "Желая да ми бъде издадена фактура" и посочи изискуемите данни за фактура, като попълни необходимата информация в съответните полета. В случай, че издаването на фактура не бъде отбелязано от клиента при генериране на поръчката, Квантум Спорт ЕООД си запазва правото да откаже издаване на фактура на по-късен етап.

V. Лични данни:

„КВАНТУМ СПОРТ “ ЕООД, чрез “www.underarmour.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
„КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД, чрез "www.underarmour.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл адрес: online@eshop.underarmour.bg.
Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД чрез www.underarmour.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
С извършването на регистрация в www.underarmour.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

VI. Разкриване на информацията:

„КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД чрез www.underarmour.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
•    е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
•    информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
•    „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД, чрез “www.underarmour.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. Отговорност:

„КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД, чрез “www.underarmour.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД чрез “www.underarmour.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД чрез “www.underarmour.bg”.

VIII.Разрешаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по седалището на „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД съобразно българското законодателство.

IX. Гаранционни условия:

1. „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД предоставя на своите клиенти законова гаранция от две години за съответствие на стоката с договора за продажба;
2. С изключение на законовите задължения във връзка с тази гаранция, „КВАНТУМ СПОРТ“ ЕООД не може да бъде отговорно за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

X. Ограничения за гаранцията:

Гаранцията отпада в случай на:
1.    Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2.    Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

XI. Допълнителни условия:

1. „КВАНТУМ СПОРТ “ ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
2. В рамките на една промоционална кампания или акция на намаление на цените в онлайн магазина, всеки клиент - търговец, юридическо лице или друг вид корпоративен клиент, има право да закупи не повече от 3 (три) броя от даден артикул (максимум три продукта с един и същ артикулен номер). За избягване на злоупотреби и осуетяване на евентуални опити за заобикаляне на ограничението, предвидено в предходното изречение, Квантум Спорт ЕООД си запазва правото да анулира поръчки, направени в нарушение на ограничението.

XII. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг:

Уеб сайтът www.underarmour.bg използва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщения в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.underarmour.bg; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

XIII. Имейлинг политика:

С извършването на покупка от сайта www.underarmour.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.
Важно:
В случай на загубена гаранционна карта, фактура и касов бон, няма да имате правото на замяна на стоката, която сте закупили от ONLINE магазин www.underarmour.bg